در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

TROUBLE TICKET 3 : STP AND TRUNK

TSHOOT LAB


فهرست TSHOOT LAB ها

TSHOOT LAB STP FAMILY


TROUBLE TICKET 1 : COST
TROUBLE TICKET 2 :STP  AND  VLAN 
TROUBLE TICKET 3 : STP  AND  TRUNK
TROUBLE TICKET 4 : STP  AND  BPDU FILTER
 TROUBLE TICKET 5 : تغییر مسیر ترافیک 1
 TROUBLE TICKET 6 : تغییر مسیر ترافیک 2

STP-L


در این لابراتوار 3 عدد سوئیچ وجود دارد که بین آنها از 2 لینک بعنوان REDUNDANCY استفاده کرده ام.سوئیچ IOU1 بعنوان سوئیچ روت و سوئیچ IOU2 بعنوان BACKUP آن در VLAN 2در نظرگرفته شده است.تمام لینک ها ازنوع GIG هستند .اشکال این سناریو این است که پورتهای GIG0.1 و GIG0.2 فاقد هرگونه نقش در VLAN 2 هستند و 2 پورت دیگر سوئیچ IOU2 دارای نقش های RP و بلاک هستند.

1


IOU2#
IOU2#
IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       Cost    8
       Port    66 (Ethernet2/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  28674 (priority 28672 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0100
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 15 

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et2/1        Root FWD 4     128.66  P2p 
Et2/2        Altn BLK 4     128.67  P2p 

IOU2#
IOU2#
IOU2#


رفع اشکال و TSHOOT


جهت عیب یابی این مسئله ابتدا تنظیمات STP را در سوئیچ ها بررسی می کنیم :

وضعیت پروتکل STP و نقش پورت ها در سوئیچ IOU1


IOU1#
IOU1#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       This bridge is the root
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  24578 (priority 24576 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0300
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 15 

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Desg FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2        Desg FWD 4     128.3  P2p 
Et1/1        Desg FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Desg FWD 4     128.35  P2p 

IOU1#
IOU1#

وضعیت پروتکل STP و نقش پورت ها در سوئیچ IOU2


IOU2#
IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       Cost    8
       Port    66 (Ethernet2/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  28674 (priority 28672 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0100
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 15 

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et2/1        Root FWD 4     128.66  P2p 
Et2/2        Altn BLK 4     128.67  P2p 

IOU2#


وضعیت پروتکل STP و نقش پورت ها در سوئیچ IOU3


IOU3#
IOU3#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       Cost    4
       Port    34 (Ethernet1/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0200
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 15 

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et1/1        Root FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Altn BLK 4     128.35  P2p 
Et2/1        Desg FWD 4     128.66  P2p 
Et2/2        Desg LRN 4     128.67  P2p 

IOU3#
IOU3#
IOU3#

دقت کنید که :


IOU1#
IOU1#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 
Root ID  Priority  24578
       !
       This bridge is the root
       !

 Bridge ID Priority  24578 (priority 24576 sys-id-ext 2)
       IOU2#
IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 !
 Bridge ID Priority  28674 (priority 28672 sys-id-ext 2)
       


IOU3#
IOU3#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 !
 Bridge ID Priority  32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)

همانطور که دیدیم پروتکل تمام سوئیچ ها PVST+ بود که در آن ، براساس خواسته های ما ، مقدار PR با شماره VLAN مربوطه جمع شده است.

اما چه چیزی باعث می شود که روی 2 تا پورت ، STP کار نکرده و فاقد نقش باشد؟شاید آن اینترفیس ها دارای وضعیت بخصوصی باشند :


IOU2#SHOW INTerfaces ETHer0/1
Ethernet0/1 is up, line protocol is up (connected)

IOU2#SHOW INTerfaces ETHer0/2
Ethernet0/2 is up, line protocol is up (connected)


IOU2#SHOW SPANning-tree INCONsistentports 

Name         Interface       Inconsistency
-------------------- ---------------------- ------------------

Number of inconsistent ports (segments) in the system : 0

IOU2#

ظاهرا" تمام اینترفیس ها مشکلی ندارند و نرمال هستند.

بیائید وضعیت های VLAN و ترانک را چک کنیم !


IOU2#SHOW VLAN Brief 

VLAN Name               Status  Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1  default             active  Et0/0, Et0/3, Et1/0, Et1/1
                        Et1/2, Et1/3, Et2/0, Et2/3
                        Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
2  VLAN0002             active  
1002 fddi-default           act/unsup 
1003 token-ring-default        act/unsup 
1004 fddinet-default         act/unsup 
1005 trnet-default          act/unsup 
IOU2#
IOU2#
IOU2#
IOU2#
IOU2#SHOW INT 
IOU2#SHOW INTerfaces TR
IOU2#SHOW INTerfaces TRunk 

Port        Mode     Encapsulation Status    Native vlan
Et0/1        on      802.1q     trunking   1
Et0/2        on      802.1q     trunking   1
Et2/1        on      802.1q     trunking   1
Et2/2        on      802.1q     trunking   1

Port        Vlans allowed on trunk
Et0/1        1
Et0/2        1
Et2/1        1-4094
Et2/2        1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/1        1
Et0/2        1
Et2/1        1-2
Et2/2        1-2

ظاهرا" اشکال از تنظیمات ترانک است ، به این قسمت دقت کنید :


Port        Vlans allowed on trunk
Et0/1        1
Et0/2        1
Et2/1        1-4094
Et2/2        1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/1        1
Et0/2        1
Et2/1        1-2
Et2/2        1-2

انگار تنها اطلاعات VLAN 1 مجاز به عبور از پورت های Et01 و Et02 هستند و اطلاعات VLAN 2 مجاز به عبور از این پورتها نیستند.

اگر SHOW RUN بگیریم


IOU2#SHOW RUN
Building configuration...

!     
interface Ethernet0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 1
 switchport mode trunk
 duplex auto
 spanning-tree link-type point-to-point
 spanning-tree cost 4
!     
interface Ethernet0/2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 1
 switchport mode trunk
 duplex auto
 spanning-tree link-type point-to-point
 spanning-tree cost 4
!

می بینیم که همانطور که در بالا گفته شد ، روی 2 پورت مزبور کانفیگ هایی انجام شده که سبب می شودروی پورت های ترانک ، تنها اطلاعات مربوط به VLAN 1 مجاز به عبور باشد .


switchport trunk allowed vlan 1

حالا برای رفع این اشکال ، از طریق کامند زیر ، اجازه عبور اطلاعات کلیه VLAN ها از طریق لینک ترانک را می دهیم :


IOU2(config)#INterface RAnge ETHernet 0/1-2 
IOU2(config-if-range)#SWitchport TRunk ALlowed VLAn ALL
IOU2(config-if-range)#

برای اینکه از تنظیمات ترانک در تمام سوئیچ ها مطمئن شویم تمام آنها را چک می کنیم :


IOU1#SHOW INT TRUnk 

Port        Mode     Encapsulation Status    Native vlan
Et0/1        on      802.1q     trunking   1
Et0/2        on      802.1q     trunking   1
Et1/1        on      802.1q     trunking   1
Et1/2        on      802.1q     trunking   1

Port        Vlans allowed on trunk
Et0/1        1-4094
Et0/2        1-4094
Et1/1        1-4094
Et1/2        1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/1        1-2
Et0/2        1-2
Et1/1        1-2
Et1/2        1-2
IOU2#SHOW INT TRUNk 

Port        Mode     Encapsulation Status    Native vlan
Et0/1        on      802.1q     trunking   1
Et0/2        on      802.1q     trunking   1
Et2/1        on      802.1q     trunking   1
Et2/2        on      802.1q     trunking   1

Port        Vlans allowed on trunk
Et0/1        1-4094
Et0/2        1-4094
Et2/1        1-4094
Et2/2        1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/1        1-2
Et0/2        1-2
Et2/1        1-2
Et2/2        1-2IOU3#SHOW INT TRUNk 

Port        Mode     Encapsulation Status    Native vlan
Et1/1        on      802.1q     trunking   1
Et1/2        on      802.1q     trunking   1
Et2/1        on      802.1q     trunking   1
Et2/2        on      802.1q     trunking   1

Port        Vlans allowed on trunk
Et1/1        1-4094
Et1/2        1-4094
Et2/1        1-4094
Et2/2        1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et1/1        1-2
Et1/2        1-2
Et2/1        1-2
Et2/2        1-2

حالا که اشکال ما در این LAB حل شده یکبار دیگر نقش پورتها را بررسی می کنیم :


IOU1#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Desg FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2        Desg FWD 4     128.3  P2p 
Et1/1        Desg FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Desg FWD 4     128.35  P2p 

IOU1#
IOU2#
IOU2#SHOW SPAnning-tree VLAN 2

VLAN0002

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Root FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2        Altn BLK 4     128.3  P2p 
Et2/1        Desg FWD 4     128.66  P2p 
Et2/2        Desg FWD 4     128.67  P2p 

IOU2#
IOU2#

IOU3#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et1/1        Root FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Altn BLK 4     128.35  P2p 
Et2/1        Altn BLK 4     128.66  P2p 
Et2/2        Altn BLK 4     128.67  P2p 

IOU3#

STP

#اشکالات_stp #اشکالات_سناریوهای_سیسکو #نداشتن_نقش_پورت_در_stp #اشکالات_ترانک_و_stp
عنوان
1 STP TROUBLE TICKET 1 : COST رایگان
2 TROUBLE TICKET 2 : STP AND VLAN رایگان
3 TROUBLE TICKET 3 : STP AND TRUNK رایگان
4 TROUBLE TICKET 4 : STP AND BPDU FILTER رایگان
5 تغییر مسیر ترافیک : TROUBLE TICKET 5 رایگان
6 تغییر مسیر ترافیک 2 : TROUBLE TICKET 6 رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....