در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

TROUBLE TICKET 2 : STP AND VLAN

TSHOOT LAB


فهرست TSHOOT LAB ها

TSHOOT LAB STP FAMILY


TROUBLE TICKET 1 : COST
TROUBLE TICKET 2 :STP  AND  VLAN 
TROUBLE TICKET 3 : STP  AND  TRUNK
TROUBLE TICKET 4 : STP  AND  BPDU FILTER
 TROUBLE TICKET 5 : تغییر مسیر ترافیک 1
 TROUBLE TICKET 6 : تغییر مسیر ترافیک 2

STP-L


در سناریو زیر ، در VLAN 2 ، پورتهای سوئیچ های IOU1 و IOU3 دارای نقش منحصر به فرد خود هستند اما در سوئیچ IOU2 ، در VLAN 2 هیچکدام از پورتها نقشی ندارند.

1

در سوئیچ IOU1


IOU1#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       This bridge is the root
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  24578 (priority 24576 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0300
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Desg FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2        Back BLK 4     128.3  P2p 
Et1/1        Desg FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Desg FWD 4     128.35  P2p 

IOU1#

در سوئیچ IOU2


IOU2#SHOW SPAnning-tree VLAN 2

Spanning tree instance(s) for vlan 2 does not exist.

در سوئیچ IOU3


IOU3#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       Cost    4
       Port    66 (Ethernet2/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0200
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et1/1        Altn BLK 4     128.34  P2p 
Et1/2        Altn BLK 4     128.35  P2p 
Et2/1        Root FWD 4     128.66  P2p 
Et2/2        Altn BLK 4     128.67  P2p 

IOU3#
IOU3#

همانطورکه می بینید پورتهای سوئیچ IOU2 در VLAN 2 هیچ نقشی ندارند.

در قدم اول ، چک می کنیم که آیا VLAN 2 در سوئیچ IOU2 ساخته شده است یا خیر ؟


IOU2#SHOW VLAN Brief 

VLAN Name               Status  Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1  default             active  Et0/0, Et0/3, Et1/0, Et1/1
                        Et1/2, Et1/3, Et2/0, Et2/3
                        Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
2  VLAN0002             active  
1002 fddi-default           act/unsup 
1003 token-ring-default        act/unsup 
1004 fddinet-default         act/unsup 
1005 trnet-default          act/unsup 
IOU2#حالا وضعیت ترانک را چک میکنیم :


IOU2#
IOU2#
IOU2#
IOU2#
IOU2#SHOW INT TRUNk 

Port        Mode     Encapsulation Status    Native vlan
Et0/1        on      802.1q     trunking   1
Et0/2        on      802.1q     trunking   1
Et2/1        on      802.1q     trunking   1
Et2/2        on      802.1q     trunking   1

Port        Vlans allowed on trunk
Et0/1        1-4094
Et0/2        1-4094
Et2/1        1-4094
Et2/2        1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/1        1-2
Et0/2        1-2
Et2/1        1-2
Et2/2        1-2


همه چیز عادی به نظر می رسد ، شاید اینترفیس ها در وضعیت بخصوصی باشند


IOU2#SHOW INT ETHer0/1
Ethernet0/1 is up, line protocol is up (connected)

IOU2#SHOW INT ETher0/2
Ethernet0/2 is up, line protocol is up (connected)

IOU2#SHOW INT ETher2/1
Ethernet2/1 is up, line protocol is up (connected)

IOU2#SHOW INT ETher2/2
Ethernet2/2 is up, line protocol is up (connected)

در خروجی این دستور ها ( قسمت LINE PROTOCOL ) نشان داده شده است که تمامی اینترفیس ها به درستی تنظیم شده اند.

به نظر می رسد اشکال مربوطه یعنی

IOU2#SHOW SPAnning-tree VLAN 2

Spanning tree instance(s) for vlan 2 does not exist.

به این خاطر باشد که پروتکل STP برای VLAN 2 غیر فعال شده باشد.باز از SHOW RUN کمک خواهیم گرفت :


IOU2#
IOU2#SHOW RUN  
!     
!     
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
no spanning-tree vlan 2

جهت فعال کردن پروتکل STP برای VLAN 2 از دستور زیر استفاده می کنیم

IOU2(config)#SPANning-tree VLAN 2

و حالا اگر کامند زیر را بزنیم :


IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       Cost    100
       Port    2 (Ethernet0/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0100
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 15 

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Root FWD 100    128.2  Shr 
Et0/2        Altn BLK 100    128.3  Shr 
Et2/1        Altn BLK 100    128.66  Shr 
Et2/2        Altn BLK 100    128.67  Shr 

IOU2#

می بینیم که پروتکل STP برای VLAN 2 فعال شده است ، حال که اینطور است یکبار دیگر ، نقش پورتها را در سوئیچ های مختلف بررسی می کنیم :

نقش پورتها (و وضعیت پروتکل STP ) برای VLAN 2در سوئیچ IOU1


IOU1#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       This bridge is the root
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  24578 (priority 24576 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0300
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Desg FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2        Desg FWD 4     128.3  P2p 
Et1/1        Desg FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Desg FWD 4     128.35  P2p 

IOU1#


نقش پورتها (و وضعیت پروتکل STP ) برای VLAN 2در سوئیچ IOU2


IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       Cost    100
       Port    2 (Ethernet0/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0100
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Root FWD 100    128.2  Shr 
Et0/2        Altn BLK 100    128.3  Shr 
Et2/1        Altn BLK 100    128.66  Shr 
Et2/2        Altn BLK 100    128.67  Shr 

IOU2#

نقش پورتها(و وضعیت پروتکل STP ) برای VLAN 2در سوئیچ IOU3


IOU3#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       Cost    4
       Port    34 (Ethernet1/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0200
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et1/1        Root FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Altn BLK 4     128.35  P2p 
Et2/1        Desg FWD 4     128.66  P2p 
Et2/2        Desg FWD 4     128.67  P2p 

IOU3#

33


همان اشکال همیشگی در GNS3 !!!


همانطور که قبلا" هم گفتم تمام لینک ها در GNS3 ، همگی ETHERNET و با COST 100 هستند و حالا که من از کامند زیر

IOU2(config)#SPANning-tree VLAN 2

استفاده کرده ام مقادیر به دیفالت خود بازگشته اند . باید توجه داشت که اشکال ما در این LAB نداشتن نقش پورتها بود که حل شد اما یک اشکال دیگر با آن مواجه شدیم . من تمام لینک ها را GIG فرض کرده ام اما حالا که همه چیز به دیفالت بازگشته است ، COST ها هم عوض شده است!همچنین سوئیچ IOU2 را بعنوان BACKUP انتخاب می کنم

من یکبار دیگر مقادیر COST و نوع لینک را در IOU2 عوض کرده و یکبار دیگر نقش پورتها را بررسی میکنیم :


IOU2(config)#INTerface RAnge ETHernet 0/1-2
IOU2(config-if-range)#SPANning-tree LINk-type POint-to-point 
IOU2(config-if-range)#SPAnning-tree COST 4
IOU2(config-if-range)#EXIT

IOU2(config)#INT RAnge ETHernet 2/1-2
IOU2(config-if-range)#SPanning-tree LINk-type POInt-to-point 
IOU2(config-if-range)#SPAnning-tree COST 4

IOU2(config)#SPANning-tree VLAN 2 ROOT SECondary 

بررسی وضعیت پروتکل و نقش پورتها در IOU2


IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       Cost    4
       Port    2 (Ethernet0/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  28674 (priority 28672 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0100
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Root FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2        Altn BLK 4     128.3  P2p 
Et2/1        Desg FWD 4     128.66  P2p 
Et2/2        Desg FWD 4     128.67  P2p 

IOU2#

حال که نقش پورتها بر اساس COST 4 و مقدار PR IOU2عوض شده اند ، لازم است یکبار دیگر در تصویر مربوطه که برای درک بیشتر گذاشته شد تجدید نظر کنیم.

IOU1#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Desg FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2        Desg FWD 4     128.3  P2p 
Et1/1        Desg FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Desg FWD 4     128.35  P2p 

IOU1#


IOU2#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Root FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2        Altn BLK 4     128.3  P2p 
Et2/1        Desg FWD 4     128.66  P2p 
Et2/2        Desg FWD 4     128.67  P2p 

IOU2#

IOU3#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002


Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et1/1        Root FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Altn BLK 4     128.35  P2p 
Et2/1        Altn BLK 4     128.66  P2p 
Et2/2        Altn BLK 4     128.67  P2p 

IOU3#

45


حالا که همه چیز در VLAN 2 درست عمل می کند بیائید ، برای حسن ختام این LAB ، خودمان مجددا" STP را روی VLAN 2 غیر فعال کنیم تا صحت آنچه که تاکنون در خصوص آن صحبت می کردیم را یکبار دیگر ببینیم :

عملکرد نرمال STP در VLAN 2 قبل از غیر فعال کردن آن در سوئیچ IOU2


IOU2#SHOw SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24578
       Address   aabb.cc00.0300
       Cost    4
       Port    2 (Ethernet0/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  28674 (priority 28672 sys-id-ext 2)
       Address   aabb.cc00.0100
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 15 

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Root FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2        Desg LIS 4     128.3  P2p 
Et2/1        Desg FWD 4     128.66  P2p 
Et2/2        Desg FWD 4     128.67  P2p


وضعیت STP بعد از غیر فعال کردن در VLAN 2 از سوئیچ IOU2


IOU2(config)#NO SPANning-tree vlan 2
IOU2(config)#
IOU2#
IOU2#
IOU2#
IOU2#show spanning-tree vlan 2

Spanning tree instance(s) for vlan 2 does not exist.

IOU2#

نقش پورتهای سوئیچ های IOU1 و IOU3 در VLAN 2


IOU1#
IOU1#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Desg FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2        Back BLK 4     128.3  P2p 
Et1/1        Desg FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Desg FWD 4     128.35  P2p 

IOU1#


IOU3#SHOW SPANning-tree VLAN 2

VLAN0002

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et1/1        Altn BLK 4     128.34  P2p 
Et1/2        Altn BLK 4     128.35  P2p 
Et2/1        Root FWD 4     128.66  P2p 
Et2/2        Altn BLK 4     128.67  P2p 

IOU3#

1

#اشکال_نداشتن_نقش_پورت_در_vlan #غیر_فعال_شدن_stp_برای_یک_vlan
عنوان
1 STP TROUBLE TICKET 1 : COST رایگان
2 TROUBLE TICKET 2 : STP AND VLAN رایگان
3 TROUBLE TICKET 3 : STP AND TRUNK رایگان
4 TROUBLE TICKET 4 : STP AND BPDU FILTER رایگان
5 تغییر مسیر ترافیک : TROUBLE TICKET 5 رایگان
6 تغییر مسیر ترافیک 2 : TROUBLE TICKET 6 رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....