در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

Quota folder و Screening و نصب FSRM اشنا شدید.

اموزش تصویری راه اندازی FSRM قسمت اول

در بخش اول قست دارم شما را با Storage Reports اشنا کنم.

Storage Reports

1.FSRM خود را باز کنید.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۲.روی قسمت Storage Reports Management راست کلیک کنید و گزینه Schedule New Reports Task کلیک کنید یک پنجره مانند زیر برای شما باز می شود.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۳.در قسمت اول از شما نام Report را می خواهد.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

4.در قسمت دوم ازشما می پرسد که از چه چیز هایی می خواهید گزارش بگیرید.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۵.در پایین از شما می پرسد که می خواهید خروجی شما از چه نوعی باشد من DHTML را انتخاب می کنم.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۶.در تب بعد از شما می پرسد که از کجا می خواهید گزارش بگیرید.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۷.روی گزینه Add کلیک کنید و مسیر جایی که می خواهید از ان گزارش بگیرد را انتخاب کنید.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۸.در تب از شما می پرسد که ایا می خواهید که این گزارش به شما ایمیل شود.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۹.بازدن تیک اول این قابلیت برای شما فعال می شود در فیلد اول از شما ایمیل را می خواهد که گزارش را به ان بفرستد.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۰.در تب بعدی از شما می پرسد که می خواهید چه زمان هایی می خواهید گزارش بگیرد.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۱.در قسمت اول از شما ساعت گرفتن گزارش را از شما می خواهد من ان را روی 12 شب می گزارم

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۲.بازدن گزینه Weeks از روی هفته شما زمان هایتان را تنظیم می کنید و لی با زدن گزینه Mnthly شما از روی ماه زمان هایتان را تنظیم میکنید من در این اموزش گزینه Weeks را انتخاب می کنم.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۳.در قسمت پایین شما می توانید روز هایی ک می خواهید گزارش بگیرد را انتخاب کنید من روز های زوج را انتخاب می کنم.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۴.روی گزینه OK کلیک کنید وقتی که FSRM شما به این شکل در امد یعنی Report شما درست شده.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۵.اگر که می خواهید همین حالا Report بگیرد می توانید روی Report تتان راست کلیک کنید و گزینه Run Report Task Now را بزنید.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۶.حال برای شما یک کادر مانند زیر باز می شود.شما اگر گزینه اول را انتخاب کنید فقط نتیجه را به ایمیل شما ارسال می کند ولی بازدن گزینه دوم شما عملیات Report گرفتن را می بینید.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

Class fiction Properties

چیست در این قسمت شما می توانید یک شرط تعریف کنید در قسمت بعد کارایی ان شرط را می گویم

ساخت شرط

۱.روی قسمت Classification کلیک کنید.

|http://tosinso.com/files/get/f73ddc3389d94790a8d4636e3815adefl

2.روی قسمت Classification properties راست کلیک کنید و گزینه Create Local Property کلیک کنید یک پنجره مانند زیر برای شما باز می شود.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۳.در قسمت اول از شما نام شرط را می خواهد.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۴.در قسمت بعد شما می توانید توضیحات شرط را بنویسید.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۵.در قسمت بعد شما می توانید نوع شرط را انتخاب کنید به عنوان مپال از نوع بله یا خیر باشد و... من روی بله و خیر ان را می گزارم.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۶.روی گزینه OK کلیک کنید.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

نکته مقدار شرط را در قسمت بعد مشخص می کنید به عنوان مثال شرط شما بله باشد یا خیر

Classification Roule


خب در این قسمت شما طعریف می کنید که Classification Properties شما روی چه فولدری عمال شود و مقدار ان را می توانید مشخص کنید و می گوید که اگر چه چیزی را پیدا کرد اجرا شود در قسمت بعد به شما می گویم که این قابلیت کجا کاربرد دارد.

ساخت Classification Roule

۱.روی قسمت Classification Management کلیک کنید و روی قسمت Classification Roule راست کلیک کنید و گرینه روی گزینه Create Classification Roule کلیک کنید یک پنجره مانند زیر برای شما باز می شود.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۲.در قسمت اول از شما نام Roule را می خواهد.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۳.در قسمت بعد از شما توضیحات Roule را می خواهد.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۴.در تب بعد از شما مسیر Folder را که می خواهید روی ان این Roule اعمال شود را می خواهد.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۵.روی گزینه Add کلیک کنید و مسیر Folder که می خواهید این Roule روی ان اعمال شود را بدهید.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۶.در تب بعد از شما که Classification properties را که تعریف کردید را انتخاب کنید و مقدار ان را مشخص کنید.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۷.در قسمت Property اول از شما می خواهد که یک Property انتخاب کنید من فقط یک Property دارم برای همین نمی توانم Property دیگری انتخاب کنم.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۸.در قسمت بعد ار شما مقدار Property را می خواهد می توانید ان را روی Yes یا No بگزارید من در این امورش من مقدار را روی Yes می گزارم.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۹.روی گزینه Configure کلیک کنید بعد از شما می پرسد که دنبال چه چیزی بگردد.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۰.اگر Expression Type را روی (String (Case-sensitive بگزارید خیلی سخت گیری می کند مثلا اگر شما بگویید دنبال Ts بگردد حتی Ts را به این شکل ts پیدا نمی کند.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۱.در Expression از شما می پرسد که دنبال چه کلمه ای بگردد.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

12.نوع دوم Expression Type String است String سختگیری کمی دارد مثالا اگر شما بگویید که Test را پیدا کند این گونه هم teST را پیدا می کند.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۳.در قسمت بعد مانند قبل از شما می پرسد که دنبال چه کلمه ای بگردد.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۴.در قسمت بعد یک نام از شما می خواهد این نام می تواند هر چیزی باشد.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۵.روی گزینه OK کلیک کنید.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۶.روی گزینه OK کلیک کنید.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۷.وقتی FSRM شما به ایم شکل در امد یعنی Classification Roule شما ساخته شده.

|http://tosinso.com/files/get/eaf7565b8c5b4fdaac7f791b3dde6adel

File Management Task


در این قسمت شما می توانید بگویید که اگر شرط شما درست بود چه کاری انجام دهد مثلا Folder را انتقال دهد.

ساخت یک File management Task

1. روی قسمت File Management Task راست کلیک کنید و گزینه Create File Management Task را انتخاب کنید.یک پنجره مانند زیر برای شما باز می شود.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۲.در قسمت اول از شما یک نام می خواهد.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۳.در قسمت بعد از شما یک توضیحات برای File Management Task می خواهد.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۴.در تب بعد از شما مسیر Folder را می خواهد که شرط را روی ان اعمال کردید.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۵.برای دادن مسیر روی گزینه Add کلیک کنید و مسیرتان را بدهید.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۶.در تب بعد ار شما می پرسد که چه عملکردی انجام دهد در این جا می توانید بگوید.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۷.در این قسمت شما می توانید بگویید که اگر شرط درست بود فایل هایی که ویدا کرده را به یک مسیر دیگر انتقال دهد .برای دادن مسیر روی گزینه Add کلیک کنید و مسیرتان را بدهید.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۸.در تب بعد شما می توانید بگویید که اگر فایل ها را انتقال داد چگونه به شما اطلاع دهد.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۹.روی گرینه Add کلیک کنید یک تب مانند زیر برای شما باز می شود .در تب اول بازدن تیک اول به شما ایمیل می دهد.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۰.در قسمت اول از شما ایمیلی را می خواهد که به ان گزارش را بفرستد.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۱.در قسمت از شما مضوع ایمیل را می خواهد.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۲.در قسمت بعد از شما متن ایمیل را می خواهد.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۳.در تب بعد در لاگ می گزارد.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۴.بازدن تیک اول این قابلیت فعال می شود.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۵.در قسمت بعد از شما متن لاگ را می خواهد.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۶.در تب بعد شما می توانید بگویید که اگر فایل هایی را پیدا کرد یک اسکریپت را اجرا بکنید من اسکریپت نویسی بلد نیستم به همین خاطر این قابلیت را فعال نمی کنم.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۷.در تب بعد از شما می پرسد که با چه فرمت هایی Report بگیرد.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲
\

۱۸.من DHTML و HTML را انتخاب می کنم.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۱۹.در قسمت بعد از شما م پرسد که ایا می خواهید Report را ایمیل کند یا نه بازدن تیکزیر این قابلیت فعال می شود.در فیلد بعد از شما ایمیل کسی را می خواهد که به ان ایمیل کند.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۲۰.در این قست از شما Classification property می خواهد برای دادن Classification property روی گزینه Add کلیک کنید.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۳۱.در قسمت اول شما باید Property مورد نظرتان را انتخاب کنید.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۳۲.در قسمت اخر ازشما مقدار را می خواهد که Yes یا No باشد.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۳۳.روی گزینه OK کلیک کنید.در تب بعد از شما می پرسد که چه زمان هایی این Task اجرا شود.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۳۴.در فیلد اول شما می توانید زمان را تعیین کنید.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۳۵.اگر در قسمت بعد گزینه Weeks را انتخاب کنید از روی روز های هفه زمان را انتخاب می کنید ولی اگر گزینه Monthely را انتخاب کنید از روی روز های هفته زمان را انتخاب می کنید.من در این اموزش روی گزینه Weeks گزارم.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۳۶.در قسمت بعد شما می توانید روز هایی را که می خواهید این Task اجرا شود را انتخاب کنید.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

۳۷.روی گزینه Ok کلیک کنید.وقتی FSRM شما به این شکل در امد یعنی Task شما اضافه شده.

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲

نویسنده:محمد مهدی نوری

منبع:tosinso.com

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

#ساخت_classification_property #file_management_task_چیست #classification_property_چیست #classification_roule_چیست #ساخت_classification_roule #ساخت_file_management_task
2 نظر
karagah

با اینکه دیر شده اما خیلی ممنونم از مقالتون

خیلی گلی

dehqhani

بسیار عالی

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....