رامین حصیبی

VRF

با سلام و احترام خدمت توسینسویی های عزیز
من یه سناریو دارم که میخوام ازتون کمک بگیرم. من توی دیتاسنتر دوتا سرور دارم که قرار از روی دوتا لینک ( یکی اینترنت و دیگری اینترانت ) سرویس بگیره و بده. توی این سناریو واسه اینکه محدودیت فضا توی دیتا سنتر داشتیم و نمیتونستیم روتر اضافه کنیم باید از قابلیت VRF استفاده کنیم که روتر اصلی یا Core رو ازش دوتا روتینگ تیبل بگیریم . چرا که مطلوب سازمان اینه که لینک اینترنت و اینترانت کاملا از هم جدا باشن. واسه همین به فکر راه اندازی VRF توی میکروتیک افتادیم و همچنین روی لینک اینترانت نیازی به وجود فایروال نداریم و فقط باید جلوی اینترنت فایروال قرار بگیره. واسه همین فایروال رو بین روتر و سوئیچ قرار دادیم. یه لینک بای پس هم کنار فایروال قرار دادم چون فایروال روی بعضی از پکت های برخی سرویس ها زیادی گیر میئه. واسه همین تو این سناریو پورت فایروال خاموشه و فقط به عنوان نمایشی ازش دارم استفاده میکنم و در واقع دارم از لینک بای پس بین سوئیچ و روتر استفاده میشه.
پس شد لینک بای پس واسه اینترنت و لینک دوم واسه اینترانت. طبق این سناریو من همه ی تنظیمان رو درست انجام دادم و داره کار میکنه. تنها مشکل من اینه که وقتی از یکی از سرورها تریس یک آی پی از اینترانت رو میگیرم توی تریس به من آی پی اینترفیس بای پس لینک اینترنت رو نشون میده در صورتی که داره از لینک خودش (یعنی لینک اینترانت بین سوئیچ و روتر) استفاده میکنه. چون وقتی پورت مربوط به لینک بایپس رو خاموش میکنم باز هم بسته یه مقصد میرسه. میخوام ببینم چرا این اتفاق می افته.
در ضمن این نکته رو هم بگم که وقتی پورت رو خاموش میکنم و از روی سرور تریس میگیرم هاب دوم رو تایم اوت میده.
کار میکنه ولی نمیخوام اگر به مشکل بخوره برطرف کردنش من رو به اشتباه بندازه.


VRF


تنظیمات روی میکروتیک اصلی ( Core):
 1. apr102019 12:17:05 by RouterOS 6.42.12
 2. software id =
#
#
#
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-INTERNET
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-INTERANET
set [ find default-name=ether3 ] name=ether3-BYPASS
set [ find default-name=ether4 ] disabled=yes name=ether4-FW
set [ find default-name=ether5 ] name=ether5-INTERANETLOCAL
set [ find default-name=ether6 ] disabled=yes
set [ find default-name=ether7 ] disabled=yes
set [ find default-name=ether8 ] name=ether8_MGMT
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip address
add address=192.168.139.30/24 comment=MGMT interface=ether8_MGMT network=\
192.168.139.0
add address=10.30.66.138/23 comment=INTERANET interface=ether2-INTERANET network=\
10.30.66.0
add address=79.165.133.82/28 comment=INTERNET interface=ether1-INTERNET \
network=79.165.133.80
add address=79.165.133.85/28 interface=ether1-INTERNET network=79.165.133.80
add address=79.165.133.84/28 interface=ether1-INTERNET network=79.165.133.80
add address=79.165.133.92/28 interface=ether1-INTERNET network=79.165.133.80
add address=192.168.46.1/24 comment=FW interface=ether4-FW network=\
192.168.46.0
add address=192.168.45.2/24 comment=BYPASS interface=ether3-BYPASS network=\
192.168.45.0
add address=192.168.49.1/24 comment=INTERANETLOCAL interface=ether5-INTERANETLOCAL \
network=192.168.49.0
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=ether1-INTERNET
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting in-interface=ether2-INTERANET \
new-routing-mark=VFR-INTERANET passthrough=yes
add action=mark-routing chain=prerouting in-interface=ether5-INTERANETLOCAL \
new-routing-mark=VFR-INTERANET passthrough=yes
/ip firewall nat
add action=src-nat chain=srcnat dst-address=10.0.0.0/8 out-interface=\
ether2-INTERANET routing-mark=VFR-INTERANET to-addresses=10.20.96.194
add action=src-nat chain=srcnat dst-address=172.17.251.0/24 out-interface=\
ether2-INTERANET to-addresses=10.20.96.194
add action=src-nat chain=srcnat dst-address=172.17.252.0/24 out-interface=\
ether2-INTERANET to-addresses=10.20.96.194
add action=src-nat chain=srcnat dst-address=4.2.2.4 out-interface=\
ether1-INTERNET to-addresses=79.175.155.92
add action=src-nat chain=srcnat out-interface=ether1-INTERNET to-addresses=\
79.175.155.82
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=10.20.96.194 dst-port=8090 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.4.7 to-ports=23
/ip route
add distance=1 dst-address=10.0.0.0/8 gateway=10.30.66.3 routing-mark=\
VFR-INTERANET
add distance=1 dst-address=10.20.22.13/32 gateway=10.30.66.3 routing-mark=\
VFR-INTERANET
add distance=1 dst-address=172.17.251.0/24 gateway=10.30.66.3 routing-mark=\
VFR-INTERANET
add distance=1 dst-address=172.17.252.0/24 gateway=10.30.66.3 routing-mark=\
VFR-INTERANET
add disabled=yes distance=1 dst-address=192.168.0.0/16 gateway=192.168.49.2 \
routing-mark=VFR-INTERANET
add distance=1 dst-address=192.168.4.0/24 gateway=192.168.49.2 routing-mark=\
VFR-INTERANET
add distance=1 dst-address=192.168.5.0/24 gateway=192.168.49.2 routing-mark=\
VFR-INTERANET
add distance=1 gateway=79.165.133.81
add disabled=yes distance=1 dst-address=192.168.0.0/16 gateway=192.168.45.1
add disabled=yes distance=10 dst-address=192.168.0.0/16 gateway=192.168.46.2
add distance=1 dst-address=192.168.4.0/24 gateway=192.168.45.1
add distance=1 dst-address=192.168.5.0/24 gateway=192.168.45.1
/ip route vrf
add interfaces=ether2-INTERANET,ether5-INTERANETLOCAL routing-mark=VFR-INTERANET

تنظیمات روی سوئیچ :

Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 4193 bytes

Last configuration change at 10:17:13 UTC Wed Apr 10 2019

version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service compress-config

hostname Switch

boot-start-marker
boot-end-marker

no aaa new-model

ip cef
no ipv6 cef

spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id

vlan internal allocation policy ascending

track 100 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 reachability

interface GigabitEthernet0/1
switchport access vlan 400
media-type rj45
negotiation auto

interface GigabitEthernet0/2
switchport access vlan 300
media-type rj45
negotiation auto

interface GigabitEthernet0/0
no switchport
ip address 192.168.45.1 255.255.255.0
negotiation auto

interface GigabitEthernet0/3
no switchport
ip address 192.168.139.40 255.255.255.0
negotiation auto

interface GigabitEthernet1/2
media-type rj45
negotiation auto

interface GigabitEthernet1/3
media-type rj45
negotiation auto

interface GigabitEthernet1/1
no switchport
ip address 192.168.47.2 255.255.255.0
negotiation auto

interface GigabitEthernet1/0
no switchport
ip address 192.168.49.2 255.255.255.0
negotiation auto

interface GigabitEthernet2/0
media-type rj45
negotiation auto

interface GigabitEthernet2/1
media-type rj45
negotiation auto

interface GigabitEthernet2/2
media-type rj45
negotiation auto

interface GigabitEthernet2/3
media-type rj45
negotiation auto

interface GigabitEthernet3/0
media-type rj45
negotiation auto

interface GigabitEthernet3/1
media-type rj45
negotiation auto

interface GigabitEthernet3/2
media-type rj45
negotiation auto

interface GigabitEthernet3/3
media-type rj45
negotiation auto

interface Vlan300
ip address 192.168.5.1 255.255.255.0

interface Vlan400
ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

ip forward-protocol nd

no ip http server
no ip http secure-server

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.45.2 track 100
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.49.1
ip route 172.17.251.0 255.255.255.0 192.168.49.1
ip route 172.17.252.0 255.255.255.0 192.168.49.1

ip sla 100
icmp-echo 192.168.45.2 source-ip 192.168.45.1
frequency 5
ip sla schedule 100 life forever start-time now

control-plane

banner exec ^C
**************************************************************************
 • IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
 • education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
 • Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
 • of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
 • purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
 • Cisco in writing. *
**************************************************************************^C
banner incoming ^C
**************************************************************************
 • IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
 • education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
 • Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
 • of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
 • purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
 • Cisco in writing. *
**************************************************************************^C
banner login ^C
**************************************************************************
 • IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
 • education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
 • Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
 • of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
 • purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
 • Cisco in writing. *
**************************************************************************^C

line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login

End
تنظیمات روی سرور که جاش میکروتیک گذاشتم:
 1. apr102019 10:10:15 by RouterOS 6.42.12
 2. software id =
#
#
#
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-LAN
set [ find default-name=ether8 ] name=ether8-MGMT
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip address
add address=192.168.139.60/24 interface=ether8-MGMT network=192.168.139.0
add address=192.168.4.7/24 interface=ether1-LAN network=192.168.4.0
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=ether1-LAN
/ip route
add distance=1 gateway=192.168.4.1
/system identity
set name=SRV04

VRF


#vrf #قابلیت_vrf_در_روتر_سیسکو #vrf_چیست #cisco #میکروتیک #vlan
لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر

امروز ارزان تر از فردا در جشنواره تخفیف ها

با بهترین ها یاد بگیرید