تغییر شماره پورت http

بپرسید
 • mohammmadi mohammmadi
 • 54 ماه قبل
 • 54 ماه قبل
 • 1947 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام

 • ویندوز 10 دارم که iis روش راه انداختم (در نظر بگیرید که سرورم هست)
 • مودم ADSL مدل D-Link 2740U دارم که به اینترنت متصل هست و به سرورم (که بالا گفتم) اینترنت میده
 • IP Local دارم! (IP Modem = 192.168.1.1 و IP Server = 192.168.1.9)
 • IP Static دارم فرض کنید 20.20.20.20

----------------------------------------------------------------

روش >>>>> A <<<<<

خب

روی مودم قسمت Port Forwarding این کارو کردم:

سلام* ویندوز 10 دارم که iis روش راه انداختم (در نظر بگیرید که سرورم هست)
* مودم ADSL مدل D-Link 2740U دارم که به اینترنت متصل هست و به سرورم (که بالا گفتم) اینترنت میده
* IP Local دارم! (IP Modem = 192.168.1.1 و IP Server = 192.168.1.9)
* IP Static دارم فرض کنید 20.20.20.20
----------------------------------------------------------------

روش >>>>> A <<<<<
خب
روی مودم قسمت Port Forwarding این کارو کردم:
||https://tosinso.com/files/get/deaabfc1-a19a-43ff-8c92-7a2bc41504a5||

توی مرورگر زدم 20.20.20.20 دیدم بله، یک سایتی که روی سرورم با iis راه انداختم آورد بالا. یعنی در واقع همون چیزی رو آورد بالا که وقتی توی شبکه لوکال توی مرورگر یه کلاینت میزنم 192.168.1.9
همه چیز صحیح هست

----------------------------------------------------------------

روش >>>>> B <<<<<
خواستم پورت http رو از 80 به 1111 تغییر بدم، رفتم iis و کارای زیر رو انجام دادم:
||https://tosinso.com/files/get/ecd49630-1275-48e9-afa0-29a7ab55af1d||

توی مودم هم این کارارو کردم: (Local Port = 1111 و WAN Port = 80)
||https://tosinso.com/files/get/b9b5001a-9719-4e08-8e3d-e5482bde6950||

توی مرورگر زدم 20.20.20.20:1111 و هیچ اتفاقی رخ نداد.
ولی زدم 192.168.1.9:1111 و سایتی که روی سرورم بود رو بالا آورد!
----------------------------------------------------------------

روش >>>>> C <<<<<
این بار اومدم توی مودم مقادیر WAN Port و LAN Port رو جا به جا کردم: (Local Port = 80 و WAN Port = 1111)
||https://tosinso.com/files/get/96153dc5-f96d-4ee0-a547-91755c389fd7||

توی مرورگر زدم 20.20.20.20:1111 و بازم هیچ اتفاقی رخ نداد. ولی این بار نسبت به دفعه قبل، مرورگر (کروم) بیشتر روی حالت Connecting بود. حالت قبل سریع خطا میداد.
و باز هم با IP Local تلاش کردم و زدم 192.168.1.9:1111 و سایتی که روی سرورم بود رو بالا آورد!
----------------------------------------------------------------
روش >>>>> D <<<<<

این بار پورت های LAN Port و WAN Port رو برابر زدم و برابره پورت iis کردم: (Local Port = 1111 و WAN Port = 1111)
||https://tosinso.com/files/get/e31de3e3-4eea-4a45-9e30-e03a62c26092||

این بار توی مرورگر زدم 20.20.20.20:1111 و سایت روی سرورم رو آورد بالا!
با IP Local هم مثل حالات قبل آورد بالا 192.168.1.9:1111سوالم اینه
1. اگر روش های B و C اشتباه بودند، چرا توی شبکه لوکال، به درستی کار میکردن!؟
2. چرا روش D جواب داد!؟ مگر روش B در واقع عکس زیر نیست؟ و نباید به درستی عمل کنه؟
||https://tosinso.com/files/get/94ca49a5-5db4-4265-b852-ecf2af8ab601||

توی مرورگر زدم 20.20.20.20 دیدم بله، یک سایتی که روی سرورم با iis راه انداختم آورد بالا. یعنی در واقع همون چیزی رو آورد بالا که وقتی توی شبکه لوکال توی مرورگر یه کلاینت میزنم 192.168.1.9

همه چیز صحیح هست

----------------------------------------------------------------

روش >>>>> B <<<<<

خواستم پورت http رو از 80 به 1111 تغییر بدم، رفتم iis و کارای زیر رو انجام دادم:

سلام* ویندوز 10 دارم که iis روش راه انداختم (در نظر بگیرید که سرورم هست)
* مودم ADSL مدل D-Link 2740U دارم که به اینترنت متصل هست و به سرورم (که بالا گفتم) اینترنت میده
* IP Local دارم! (IP Modem = 192.168.1.1 و IP Server = 192.168.1.9)
* IP Static دارم فرض کنید 20.20.20.20
----------------------------------------------------------------

روش >>>>> A <<<<<
خب
روی مودم قسمت Port Forwarding این کارو کردم:
||https://tosinso.com/files/get/deaabfc1-a19a-43ff-8c92-7a2bc41504a5||

توی مرورگر زدم 20.20.20.20 دیدم بله، یک سایتی که روی سرورم با iis راه انداختم آورد بالا. یعنی در واقع همون چیزی رو آورد بالا که وقتی توی شبکه لوکال توی مرورگر یه کلاینت میزنم 192.168.1.9
همه چیز صحیح هست

----------------------------------------------------------------

روش >>>>> B <<<<<
خواستم پورت http رو از 80 به 1111 تغییر بدم، رفتم iis و کارای زیر رو انجام دادم:
||https://tosinso.com/files/get/ecd49630-1275-48e9-afa0-29a7ab55af1d||

توی مودم هم این کارارو کردم: (Local Port = 1111 و WAN Port = 80)
||https://tosinso.com/files/get/b9b5001a-9719-4e08-8e3d-e5482bde6950||

توی مرورگر زدم 20.20.20.20:1111 و هیچ اتفاقی رخ نداد.
ولی زدم 192.168.1.9:1111 و سایتی که روی سرورم بود رو بالا آورد!
----------------------------------------------------------------

روش >>>>> C <<<<<
این بار اومدم توی مودم مقادیر WAN Port و LAN Port رو جا به جا کردم: (Local Port = 80 و WAN Port = 1111)
||https://tosinso.com/files/get/96153dc5-f96d-4ee0-a547-91755c389fd7||

توی مرورگر زدم 20.20.20.20:1111 و بازم هیچ اتفاقی رخ نداد. ولی این بار نسبت به دفعه قبل، مرورگر (کروم) بیشتر روی حالت Connecting بود. حالت قبل سریع خطا میداد.
و باز هم با IP Local تلاش کردم و زدم 192.168.1.9:1111 و سایتی که روی سرورم بود رو بالا آورد!
----------------------------------------------------------------
روش >>>>> D <<<<<

این بار پورت های LAN Port و WAN Port رو برابر زدم و برابره پورت iis کردم: (Local Port = 1111 و WAN Port = 1111)
||https://tosinso.com/files/get/e31de3e3-4eea-4a45-9e30-e03a62c26092||

این بار توی مرورگر زدم 20.20.20.20:1111 و سایت روی سرورم رو آورد بالا!
با IP Local هم مثل حالات قبل آورد بالا 192.168.1.9:1111سوالم اینه
1. اگر روش های B و C اشتباه بودند، چرا توی شبکه لوکال، به درستی کار میکردن!؟
2. چرا روش D جواب داد!؟ مگر روش B در واقع عکس زیر نیست؟ و نباید به درستی عمل کنه؟
||https://tosinso.com/files/get/94ca49a5-5db4-4265-b852-ecf2af8ab601||

توی مودم هم این کارارو کردم: (Local Port = 1111 و WAN Port = 80)

سلام* ویندوز 10 دارم که iis روش راه انداختم (در نظر بگیرید که سرورم هست)
* مودم ADSL مدل D-Link 2740U دارم که به اینترنت متصل هست و به سرورم (که بالا گفتم) اینترنت میده
* IP Local دارم! (IP Modem = 192.168.1.1 و IP Server = 192.168.1.9)
* IP Static دارم فرض کنید 20.20.20.20
----------------------------------------------------------------

روش >>>>> A <<<<<
خب
روی مودم قسمت Port Forwarding این کارو کردم:
||https://tosinso.com/files/get/deaabfc1-a19a-43ff-8c92-7a2bc41504a5||

توی مرورگر زدم 20.20.20.20 دیدم بله، یک سایتی که روی سرورم با iis راه انداختم آورد بالا. یعنی در واقع همون چیزی رو آورد بالا که وقتی توی شبکه لوکال توی مرورگر یه کلاینت میزنم 192.168.1.9
همه چیز صحیح هست

----------------------------------------------------------------

روش >>>>> B <<<<<
خواستم پورت http رو از 80 به 1111 تغییر بدم، رفتم iis و کارای زیر رو انجام دادم:
||https://tosinso.com/files/get/ecd49630-1275-48e9-afa0-29a7ab55af1d||

توی مودم هم این کارارو کردم: (Local Port = 1111 و WAN Port = 80)
||https://tosinso.com/files/get/b9b5001a-9719-4e08-8e3d-e5482bde6950||

توی مرورگر زدم 20.20.20.20:1111 و هیچ اتفاقی رخ نداد.
ولی زدم 192.168.1.9:1111 و سایتی که روی سرورم بود رو بالا آورد!
----------------------------------------------------------------

روش >>>>> C <<<<<
این بار اومدم توی مودم مقادیر WAN Port و LAN Port رو جا به جا کردم: (Local Port = 80 و WAN Port = 1111)
||https://tosinso.com/files/get/96153dc5-f96d-4ee0-a547-91755c389fd7||

توی مرورگر زدم 20.20.20.20:1111 و بازم هیچ اتفاقی رخ نداد. ولی این بار نسبت به دفعه قبل، مرورگر (کروم) بیشتر روی حالت Connecting بود. حالت قبل سریع خطا میداد.
و باز هم با IP Local تلاش کردم و زدم 192.168.1.9:1111 و سایتی که روی سرورم بود رو بالا آورد!
----------------------------------------------------------------
روش >>>>> D <<<<<

این بار پورت های LAN Port و WAN Port رو برابر زدم و برابره پورت iis کردم: (Local Port = 1111 و WAN Port = 1111)
||https://tosinso.com/files/get/e31de3e3-4eea-4a45-9e30-e03a62c26092||

این بار توی مرورگر زدم 20.20.20.20:1111 و سایت روی سرورم رو آورد بالا!
با IP Local هم مثل حالات قبل آورد بالا 192.168.1.9:1111سوالم اینه
1. اگر روش های B و C اشتباه بودند، چرا توی شبکه لوکال، به درستی کار میکردن!؟
2. چرا روش D جواب داد!؟ مگر روش B در واقع عکس زیر نیست؟ و نباید به درستی عمل کنه؟
||https://tosinso.com/files/get/94ca49a5-5db4-4265-b852-ecf2af8ab601||

توی مرورگر زدم 20.20.20.20:1111 و هیچ اتفاقی رخ نداد.

ولی زدم 192.168.1.9:1111 و سایتی که روی سرورم بود رو بالا آورد!

----------------------------------------------------------------

روش >>>>> C <<<<<

این بار اومدم توی مودم مقادیر WAN Port و LAN Port رو جا به جا کردم: (Local Port = 80 و WAN Port = 1111)

سلام* ویندوز 10 دارم که iis روش راه انداختم (در نظر بگیرید که سرورم هست)
* مودم ADSL مدل D-Link 2740U دارم که به اینترنت متصل هست و به سرورم (که بالا گفتم) اینترنت میده
* IP Local دارم! (IP Modem = 192.168.1.1 و IP Server = 192.168.1.9)
* IP Static دارم فرض کنید 20.20.20.20
----------------------------------------------------------------

روش >>>>> A <<<<<
خب
روی مودم قسمت Port Forwarding این کارو کردم:
||https://tosinso.com/files/get/deaabfc1-a19a-43ff-8c92-7a2bc41504a5||

توی مرورگر زدم 20.20.20.20 دیدم بله، یک سایتی که روی سرورم با iis راه انداختم آورد بالا. یعنی در واقع همون چیزی رو آورد بالا که وقتی توی شبکه لوکال توی مرورگر یه کلاینت میزنم 192.168.1.9
همه چیز صحیح هست

----------------------------------------------------------------

روش >>>>> B <<<<<
خواستم پورت http رو از 80 به 1111 تغییر بدم، رفتم iis و کارای زیر رو انجام دادم:
||https://tosinso.com/files/get/ecd49630-1275-48e9-afa0-29a7ab55af1d||

توی مودم هم این کارارو کردم: (Local Port = 1111 و WAN Port = 80)
||https://tosinso.com/files/get/b9b5001a-9719-4e08-8e3d-e5482bde6950||

توی مرورگر زدم 20.20.20.20:1111 و هیچ اتفاقی رخ نداد.
ولی زدم 192.168.1.9:1111 و سایتی که روی سرورم بود رو بالا آورد!
----------------------------------------------------------------

روش >>>>> C <<<<<
این بار اومدم توی مودم مقادیر WAN Port و LAN Port رو جا به جا کردم: (Local Port = 80 و WAN Port = 1111)
||https://tosinso.com/files/get/96153dc5-f96d-4ee0-a547-91755c389fd7||

توی مرورگر زدم 20.20.20.20:1111 و بازم هیچ اتفاقی رخ نداد. ولی این بار نسبت به دفعه قبل، مرورگر (کروم) بیشتر روی حالت Connecting بود. حالت قبل سریع خطا میداد.
و باز هم با IP Local تلاش کردم و زدم 192.168.1.9:1111 و سایتی که روی سرورم بود رو بالا آورد!
----------------------------------------------------------------
روش >>>>> D <<<<<

این بار پورت های LAN Port و WAN Port رو برابر زدم و برابره پورت iis کردم: (Local Port = 1111 و WAN Port = 1111)
||https://tosinso.com/files/get/e31de3e3-4eea-4a45-9e30-e03a62c26092||

این بار توی مرورگر زدم 20.20.20.20:1111 و سایت روی سرورم رو آورد بالا!
با IP Local هم مثل حالات قبل آورد بالا 192.168.1.9:1111سوالم اینه
1. اگر روش های B و C اشتباه بودند، چرا توی شبکه لوکال، به درستی کار میکردن!؟
2. چرا روش D جواب داد!؟ مگر روش B در واقع عکس زیر نیست؟ و نباید به درستی عمل کنه؟
||https://tosinso.com/files/get/94ca49a5-5db4-4265-b852-ecf2af8ab601||

توی مرورگر زدم 20.20.20.20:1111 و بازم هیچ اتفاقی رخ نداد. ولی این بار نسبت به دفعه قبل، مرورگر (کروم) بیشتر روی حالت Connecting بود. حالت قبل سریع خطا میداد.

و باز هم با IP Local تلاش کردم و زدم 192.168.1.9:1111 و سایتی که روی سرورم بود رو بالا آورد!

----------------------------------------------------------------

روش >>>>> D <<<<<

این بار پورت های LAN Port و WAN Port رو برابر زدم و برابره پورت iis کردم: (Local Port = 1111 و WAN Port = 1111)

سلام* ویندوز 10 دارم که iis روش راه انداختم (در نظر بگیرید که سرورم هست)
* مودم ADSL مدل D-Link 2740U دارم که به اینترنت متصل هست و به سرورم (که بالا گفتم) اینترنت میده
* IP Local دارم! (IP Modem = 192.168.1.1 و IP Server = 192.168.1.9)
* IP Static دارم فرض کنید 20.20.20.20
----------------------------------------------------------------

روش >>>>> A <<<<<
خب
روی مودم قسمت Port Forwarding این کارو کردم:
||https://tosinso.com/files/get/deaabfc1-a19a-43ff-8c92-7a2bc41504a5||

توی مرورگر زدم 20.20.20.20 دیدم بله، یک سایتی که روی سرورم با iis راه انداختم آورد بالا. یعنی در واقع همون چیزی رو آورد بالا که وقتی توی شبکه لوکال توی مرورگر یه کلاینت میزنم 192.168.1.9
همه چیز صحیح هست

----------------------------------------------------------------

روش >>>>> B <<<<<
خواستم پورت http رو از 80 به 1111 تغییر بدم، رفتم iis و کارای زیر رو انجام دادم:
||https://tosinso.com/files/get/ecd49630-1275-48e9-afa0-29a7ab55af1d||

توی مودم هم این کارارو کردم: (Local Port = 1111 و WAN Port = 80)
||https://tosinso.com/files/get/b9b5001a-9719-4e08-8e3d-e5482bde6950||

توی مرورگر زدم 20.20.20.20:1111 و هیچ اتفاقی رخ نداد.
ولی زدم 192.168.1.9:1111 و سایتی که روی سرورم بود رو بالا آورد!
----------------------------------------------------------------

روش >>>>> C <<<<<
این بار اومدم توی مودم مقادیر WAN Port و LAN Port رو جا به جا کردم: (Local Port = 80 و WAN Port = 1111)
||https://tosinso.com/files/get/96153dc5-f96d-4ee0-a547-91755c389fd7||

توی مرورگر زدم 20.20.20.20:1111 و بازم هیچ اتفاقی رخ نداد. ولی این بار نسبت به دفعه قبل، مرورگر (کروم) بیشتر روی حالت Connecting بود. حالت قبل سریع خطا میداد.
و باز هم با IP Local تلاش کردم و زدم 192.168.1.9:1111 و سایتی که روی سرورم بود رو بالا آورد!
----------------------------------------------------------------
روش >>>>> D <<<<<

این بار پورت های LAN Port و WAN Port رو برابر زدم و برابره پورت iis کردم: (Local Port = 1111 و WAN Port = 1111)
||https://tosinso.com/files/get/e31de3e3-4eea-4a45-9e30-e03a62c26092||

این بار توی مرورگر زدم 20.20.20.20:1111 و سایت روی سرورم رو آورد بالا!
با IP Local هم مثل حالات قبل آورد بالا 192.168.1.9:1111سوالم اینه
1. اگر روش های B و C اشتباه بودند، چرا توی شبکه لوکال، به درستی کار میکردن!؟
2. چرا روش D جواب داد!؟ مگر روش B در واقع عکس زیر نیست؟ و نباید به درستی عمل کنه؟
||https://tosinso.com/files/get/94ca49a5-5db4-4265-b852-ecf2af8ab601||

این بار توی مرورگر زدم 20.20.20.20:1111 و سایت روی سرورم رو آورد بالا!

با IP Local هم مثل حالات قبل آورد بالا 192.168.1.9:1111

سوالم اینه

1. اگر روش های B و C اشتباه بودند، چرا توی شبکه لوکال، به درستی کار میکردن!؟

2. چرا روش D جواب داد!؟ مگر روش B در واقع عکس زیر نیست؟ و نباید به درستی عمل کنه؟

سلام* ویندوز 10 دارم که iis روش راه انداختم (در نظر بگیرید که سرورم هست)
* مودم ADSL مدل D-Link 2740U دارم که به اینترنت متصل هست و به سرورم (که بالا گفتم) اینترنت میده
* IP Local دارم! (IP Modem = 192.168.1.1 و IP Server = 192.168.1.9)
* IP Static دارم فرض کنید 20.20.20.20
----------------------------------------------------------------

روش >>>>> A <<<<<
خب
روی مودم قسمت Port Forwarding این کارو کردم:
||https://tosinso.com/files/get/deaabfc1-a19a-43ff-8c92-7a2bc41504a5||

توی مرورگر زدم 20.20.20.20 دیدم بله، یک سایتی که روی سرورم با iis راه انداختم آورد بالا. یعنی در واقع همون چیزی رو آورد بالا که وقتی توی شبکه لوکال توی مرورگر یه کلاینت میزنم 192.168.1.9
همه چیز صحیح هست

----------------------------------------------------------------

روش >>>>> B <<<<<
خواستم پورت http رو از 80 به 1111 تغییر بدم، رفتم iis و کارای زیر رو انجام دادم:
||https://tosinso.com/files/get/ecd49630-1275-48e9-afa0-29a7ab55af1d||

توی مودم هم این کارارو کردم: (Local Port = 1111 و WAN Port = 80)
||https://tosinso.com/files/get/b9b5001a-9719-4e08-8e3d-e5482bde6950||

توی مرورگر زدم 20.20.20.20:1111 و هیچ اتفاقی رخ نداد.
ولی زدم 192.168.1.9:1111 و سایتی که روی سرورم بود رو بالا آورد!
----------------------------------------------------------------

روش >>>>> C <<<<<
این بار اومدم توی مودم مقادیر WAN Port و LAN Port رو جا به جا کردم: (Local Port = 80 و WAN Port = 1111)
||https://tosinso.com/files/get/96153dc5-f96d-4ee0-a547-91755c389fd7||

توی مرورگر زدم 20.20.20.20:1111 و بازم هیچ اتفاقی رخ نداد. ولی این بار نسبت به دفعه قبل، مرورگر (کروم) بیشتر روی حالت Connecting بود. حالت قبل سریع خطا میداد.
و باز هم با IP Local تلاش کردم و زدم 192.168.1.9:1111 و سایتی که روی سرورم بود رو بالا آورد!
----------------------------------------------------------------
روش >>>>> D <<<<<

این بار پورت های LAN Port و WAN Port رو برابر زدم و برابره پورت iis کردم: (Local Port = 1111 و WAN Port = 1111)
||https://tosinso.com/files/get/e31de3e3-4eea-4a45-9e30-e03a62c26092||

این بار توی مرورگر زدم 20.20.20.20:1111 و سایت روی سرورم رو آورد بالا!
با IP Local هم مثل حالات قبل آورد بالا 192.168.1.9:1111سوالم اینه
1. اگر روش های B و C اشتباه بودند، چرا توی شبکه لوکال، به درستی کار میکردن!؟
2. چرا روش D جواب داد!؟ مگر روش B در واقع عکس زیر نیست؟ و نباید به درستی عمل کنه؟
||https://tosinso.com/files/get/94ca49a5-5db4-4265-b852-ecf2af8ab601||
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است