تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
soha

تعداد user های یک شبکه ی بزرگ

سلام. من همین الان عضو شدم . یه سوال دارم که برام خیلی مهم هست. می خوام بدونم تعداد user یک شبکه ی خیلی بزرگ رو چطور می شه پیدا کرد. خب راستش من شبکه کم بلدم و نمی دونم باید چی کار کنم ؟ باید با یک کامپیوتر عضو شبکه به روتر مرکزی telnet بزنم و بنویسم show users ؟ این جوری تعداد کل یوزر های موجود در شبکه رو میده یا فقط روترهایی که به این وصل هستن ؟

اون وقت چطور می تونم تعداد user های یک دامنه در همون اندازه رو پیدا کنم ؟

این سوال 1 پاسخ دارد.
لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
محمد نصیری

اولین سئوالی که در اینجا پیش میاد این هست که شما چه نوع دسترسی به این دامین دارید ؟ یعنی اینکه دسترسی مدیریتی دارید و بعد میخاین تعداد کاربران رو پیدا کنید و یا اینکه اصلا دسترسی ندارید و صرفا با یک ارتباط از نوع Telnet میخاین به این اطلاعات دسترسی پیدا کنید ، در مورد دستور show users باد بگم که اگر شما به روتر دسترسی داشته باشید با این دستور کاربرای داخل روتر رو میتونین ببینین نه کاربرای شبکه که کاملا یک بحث متفاوتی هست ، من فعلا در نظر میگیرم که شما دسترسی به سرور را دارا هستید ، در اینصورت شما براحتی با وارد کردن دستور زیر میتونید تعداد کاربرای شبکه دامین رو پیدا کنید :

run csvde -r "objectclass=user"
یا
csvde -f <Filename> -r "objectclass=user"

این اطلاعاتی بود که صرفا با داشتن دسترسی میتونین بدست بیارین ، در صورت عدم دسترسی خودش مبحث امنیتی و جداگانه ای هست که به مقوله Enumeration در هک قانونمند مرتبط میشه ، باز هم اگر ابهامی بود در خدمت هستیم .

به دیگران بی منت کمک کن ، خدا جایی بهت میرسونه که تصورش رو نمی کنی
محمد نصیری

این هم یک اسکریپت هست که کلیه کاربرای شبکه دامین رو در قالب یک فایل اکسل شسته رفته بهت تحویل میده :

Dim ObjWb 
Dim ObjExcel 
Dim x, zz 
Set objRoot = GetObject("LDAP://RootDSE") 
strDNC = objRoot.Get("DefaultNamingContext") 
Set objDomain = GetObject("LDAP://" & strDNC) ' Bind to the top of the Domain using LDAP using ROotDSE 
Call ExcelSetup("Sheet1") ' Sub to make Excel Document 
x = 1 
Call enummembers(objDomain) 
Sub enumMembers(objDomain) 
On Error Resume Next 
Dim Secondary(20) ' Variable to store the Array of 2ndary email alias's 
For Each objMember In objDomain ' go through the collection 

If ObjMember.Class = "user" Then ' if not User object, move on. 
x = x +1 ' counter used to increment the cells in Excel 

objwb.Cells(x, 1).Value = objMember.Class 
' I set AD properties to variables so if needed you could do Null checks or add if/then's to this code 
' this was done so the script could be modified easier. 
SamAccountName = ObjMember.samAccountName 
Cn = ObjMember.CN 
FirstName = objMember.GivenName 
LastName = objMember.sn 
initials = objMember.initials 
Descrip = objMember.description 
Office = objMember.physicalDeliveryOfficeName 
Telephone = objMember.telephonenumber 
EmailAddr = objMember.mail 
Fax = objMember.facsimileTelephoneNumber 
Addr1 = objMember.streetAddress 
City = objMember.l 
State = objMember.st 
ZipCode = objMember.postalCode 
Title = ObjMember.Title 
Department = objMember.Department 
Company = objMember.Company 
Manager = ObjMember.Manager 
Profile = objMember.profilePath 
LoginScript = objMember.scriptpath 
HomeDirectory = ObjMember.HomeDirectory 
HomeDrive = ObjMember.homeDrive 
AdsPath = Objmember.Adspath 
LastLogin = objMember.LastLogin 

zz = 1 ' Counter for array of 2ndary email addresses 
For each email in ObjMember.proxyAddresses 
If Left (email,5) = "SMTP:" Then 
Primary = Mid (email,6) ' if SMTP is all caps, then it's the Primary 
ElseIf Left (email,5) = "smtp:" Then 
Secondary(zz) = Mid (email,6) ' load the list of 2ndary SMTP emails into Array. 
zz = zz + 1 
End If 
Next 
' Write the values to Excel, using the X counter to increment the rows. 

objwb.Cells(x, 2).Value = SamAccountName 
objwb.Cells(x, 3).Value = CN 
objwb.Cells(x, 4).Value = FirstName 
objwb.Cells(x, 5).Value = LastName 
objwb.Cells(x, 6).Value = Initials 
objwb.Cells(x, 7).Value = Descrip 
objwb.Cells(x, 8).Value = Office 
objwb.Cells(x, 9).Value = Telephone 
objwb.Cells(x, 10).Value = EmailAddr
objwb.Cells(x, 11).Value = Fax 
objwb.Cells(x, 12).Value = Addr1 
objwb.Cells(x, 13).Value = City 
objwb.Cells(x, 14).Value = State 
objwb.Cells(x, 15).Value = ZipCode 
objwb.Cells(x, 16).Value = Title 
objwb.Cells(x, 17).Value = Department 
objwb.Cells(x, 18).Value = Company 
objwb.Cells(x, 19).Value = Manager 
objwb.Cells(x, 20).Value = Profile 
objwb.Cells(x, 21).Value = LoginScript 
objwb.Cells(x, 22).Value = HomeDirectory 
objwb.Cells(x, 23).Value = HomeDrive 
objwb.Cells(x, 24).Value = Adspath 
objwb.Cells(x, 25).Value = LastLogin 
objwb.Cells(x,26).Value = Primary 

' Write out the Array for the 2ndary email addresses. 
For ll = 1 To 20 
objwb.Cells(x,26+ll).Value = Secondary(ll) 
Next 
' Blank out Variables in case the next object doesn't have a value for the property 
SamAccountName = "-" 
Cn = "-" 
FirstName = "-" 
LastName = "-" 
initials = "-" 
Descrip = "-" 
Office = "-" 
Telephone = "-" 
EmailAddr = "-" 
Fax = "-" 
Addr1 = "-" 
City = "-" 
State = "-" 
ZipCode = "-" 
Title = "-" 
Department = "-" 
Company = "-" 
Manager = "-" 
Profile = "-" 
LoginScript = "-" 
HomeDirectory = "-" 
HomeDrive = "-" 
Primary = "-" 
For ll = 1 To 20 
Secondary(ll) = "" 
Next 
End If 

' If the AD enumeration runs into an OU object, call the Sub again to itinerate 

If objMember.Class = "organizationalUnit" or OBjMember.Class = "container" Then 
enumMembers (objMember) 
End If 
Next 
End Sub 
Sub ExcelSetup(shtName) ' This sub creates an Excel worksheet and adds Column heads to the 1st row 
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application") 
Set objwb = objExcel.Workbooks.Add 
Set objwb = objExcel.ActiveWorkbook.Worksheets(shtName) 
Objwb.Name = "Active Directory Users" ' name the sheet 
objwb.Activate 
objExcel.Visible = True 
objwb.Cells(1, 2).Value = "SamAccountName" 
objwb.Cells(1, 3).Value = "CN" 
objwb.Cells(1, 4).Value = "FirstName" 
objwb.Cells(1, 5).Value = "LastName" 
objwb.Cells(1, 6).Value = "Initials" 
objwb.Cells(1, 7).Value = "Descrip" 
objwb.Cells(1, 8).Value = "Office" 
objwb.Cells(1, 9).Value = "Telephone" 
objwb.Cells(1, 10).Value = "Email" 
objwb.Cells(1, 11).Value = "Fax" 
objwb.Cells(1, 12).Value = "Addr1" 
objwb.Cells(1, 13).Value = "City" 
objwb.Cells(1, 14).Value = "State" 
objwb.Cells(1, 15).Value = "ZipCode" 
objwb.Cells(1, 16).Value = "Title" 
objwb.Cells(1, 17).Value = "Department" 
objwb.Cells(1, 18).Value = "Company" 
objwb.Cells(1, 19).Value = "Manager" 
objwb.Cells(1, 20).Value = "Profile" 
objwb.Cells(1, 21).Value = "LoginScript" 
objwb.Cells(1, 22).Value = "HomeDirectory" 
objwb.Cells(1, 23).Value = "HomeDrive" 
objwb.Cells(1, 24).Value = "Adspath" 
objwb.Cells(1, 25).Value = "LastLogin" 
objwb.Cells(1, 26).Value = "Primary SMTP" 
End Sub 
MsgBox "Done" ' show that script is complete
به دیگران بی منت کمک کن ، خدا جایی بهت میرسونه که تصورش رو نمی کنی
  • انتخاب شده به عنوان جواب توسط 1 نفر
soha

مرسی UNITY ی عزیز خیلی لطف کردی. آره قراره به domain server دسترسی داشته باشم. ممنونم لطف بزرگی کردی می رم امتحان می کنم امروز.

پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.