درخواست های ارتباط
جستجو
لیست دوستان من
صندوق پیام
همه را دیدم
 • در حال دریافت لیست پیام ها
صندوق پیام
رویدادها
همه را دیدم
 • در حال دریافت لیست رویدادها
همه رویدادهای من
تخفیف های وب سایت
همه تخفیف ها

عضویت در

کانال تلگرام

توسینسو

اطلاعات مطلب
مدرس/نویسنده
صادق شعبانی
امتیاز: 72450
رتبه:12
77
91
19
410
صادق شعبانی / ccna/ccnp/mcitp/ceh ---------------------------------- انسانی که کنار میکشه هیچوقت پیروز نمیشه و انسانی که پیروز میشه هیچوقت کنار نمی کشه. پروفایل کاربر

بررسی پروتکل های خانواده STP : پروتکل MSTP قسمت دوم ( حل سناریو MSTP )

تاریخ 28 ماه قبل
نظرات 0
بازدیدها 436
در قسمت قبل با پروتکل MSTP آشنا شدیم و دراین قسمت می خواهیم یک سناریو از این پروتکل حل کنیم.

سناریو

سناریو زیر رادر نظر بگیرید ( جهت درک بهتر 6 تا VLAN در نظر گرفته و تمام کانفیگ ها عینا" و قدم به قدم در GNS3 و با کمک IOU اجرا شده است .)
1

2


گام اول : تغییر نام سوئیچ ها

IOU1(config)#HOSTNAME DIS1
DIS1(config)#

IOU2(config)#HOSTname DIS2
DIS2(config)#

IOU3(config)#HOSTname SW1
SW1(config)#

IOU4(config)#HOSTName SW2
SW2(config)#


گام دوم : ترانک کردن لینک ها

DIS1(config)#INTerface RANGe ETHernet 0/0-2
DIS1(config-if-range)#SWItchport TRUnk ENCapsulation DOT1q 
DIS1(config-if-range)#SWItchport MODE TRUNK

DIS2(config)#INTerface RANge ETHernet 0/0-1 
DIS2(config-if-range)#SWItchport TRunk ENcapsulation DOT1q 
DIS2(config-if-range)#SWitchport MODE TRUNK


DIS1#SHOW INTerfaces TRunk 

Port    Mode       Encapsulation Status    Native vlan
Et0/0    on        802.1q     trunking   1
Et0/1    on        802.1q     trunking   1
Et0/2    on        802.1q     trunking   1

DIS2#SHOW INT TRUnk 

Port    Mode       Encapsulation Status    Native vlan
Et0/0    on        802.1q     trunking   1
Et0/1    on        802.1q     trunking   1
Et0/2    auto       n-802.1q    trunking   1

SW1#SHOW INT TRUnk 

Port    Mode       Encapsulation Status    Native vlan
Et0/0    auto       n-802.1q    trunking   1
Et0/1    auto       n-802.1q    trunking   1

SW2#show interfaces trunk 

Port    Mode       Encapsulation Status    Native vlan
Et0/0    auto       n-802.1q    trunking   1
Et0/1    auto       n-802.1q    trunking   1گام سوم : ساختن vlan ها و استفاده از VTP

DIS1(config)#VTP DOMain ITPRO
Changing VTP domain name from NULL to ITPRO
DIS1(config)#VLAN 2
DIS1(config-vlan)#VLAN 3
DIS1(config-vlan)#VLAN 4
DIS1(config-vlan)#VLAN 5
DIS1(config-vlan)#VLAN 6
DIS1(config-vlan)#VLAN 7


DIS1#SHOW VLAN BRief 

VLAN Name               Status  Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1  default             active  Et0/3, Et1/0, Et1/1, Et1/2
                        Et1/3, Et2/0, Et2/1, Et2/2
                        Et2/3, Et3/0, Et3/1, Et3/2
                        Et3/3
2  VLAN0002             active  
3  VLAN0003             active  
4  VLAN0004             active  
5  VLAN0005             active  
6  VLAN0006             active  
7  VLAN0007             active  

DIS2#SHOW VLAN BRief 

VLAN Name               Status  Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1  default             active  Et0/3, Et1/0, Et1/1, Et1/2
                        Et1/3, Et2/0, Et2/1, Et2/2
                        Et2/3, Et3/0, Et3/1, Et3/2
                        Et3/3
2  VLAN0002             active  
3  VLAN0003             active  
4  VLAN0004             active  
5  VLAN0005             active  
6  VLAN0006             active  
7  VLAN0007             active  


SW1#SHOW VLAN BRief 

VLAN Name               Status  Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1  default             active  Et0/2, Et0/3, Et1/0, Et1/1
                        Et1/2, Et1/3, Et2/0, Et2/1
                        Et2/2, Et2/3, Et3/0, Et3/1
                        Et3/2, Et3/3
2  VLAN0002             active  
3  VLAN0003             active  
4  VLAN0004             active  
5  VLAN0005             active  
6  VLAN0006             active  
7  VLAN0007             active  

SW2#SHOW VLAN BRief 

VLAN Name               Status  Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1  default             active  Et0/2, Et0/3, Et1/0, Et1/1
                        Et1/2, Et1/3, Et2/0, Et2/1
                        Et2/2, Et2/3, Et3/0, Et3/1
                        Et3/2, Et3/3
2  VLAN0002             active  
3  VLAN0003             active  
4  VLAN0004             active  
5  VLAN0005             active  
6  VLAN0006             active  
7  VLAN0007             active  گام چهارم : اختصاص پورتها به VLAN ها

SW1(config)#INTerface ETHernet 1/0
SW1(config-if-range)#SWitchport MODE ACCess 
SW1(config-if-range)#SWitchport ACcess VLAN 2
SW1(config-if-range)#EXIT 

SW1(config)#INTerface ETHernet 1/1
SW1(config-if)#SWItchport MODE ACcess 
SW1(config-if)#SWItchport ACcess VLAN 3
SW1(config-if)#EXIT

SW1(config)#INTerface ETHernet 1/2
SW1(config-if)#SWItchport MODE ACcess 
SW1(config-if)#SWitchport ACcess VLAN 4

SW2(config)#INTerface ETHernet 1/0
SW2(config-if)#SWItchport MODE ACCess 
SW2(config-if)#SWItchport ACCess VLAN 5
SW2(config-if)#EXIT

SW2(config)#INTerface ETHernet 1/1
SW2(config-if)#SWItchport Mode ACcess 
SW2(config-if)#SWItchport ACcess VLAN 6
SW2(config-if)#EXIT

SW2(config)#INTerface ETHernet 1/2
SW2(config-if)#SWItchport MODE ACcess 
SW2(config-if)#SWItchport ACcess VLAN 7


SW1#SHOW VLAN BRief 

VLAN Name               Status  Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1  default             active  Et0/2, Et0/3, Et1/3, Et2/0
                        Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/0
                        Et3/1, Et3/2, Et3/3
2  VLAN0002             active  Et1/0
3  VLAN0003             active  Et1/1
4  VLAN0004             active  Et1/2
5  VLAN0005             active  
6  VLAN0006             active  
7  VLAN0007             active SW2#SHOW VLAN BRief 

VLAN Name               Status  Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1  default             active  Et0/2, Et0/3, Et1/3, Et2/0
                        Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/0
                        Et3/1, Et3/2, Et3/3
2  VLAN0002             active  
3  VLAN0003             active  
4  VLAN0004             active  
5  VLAN0005             active  Et1/0
6  VLAN0006             active  Et1/1
7  VLAN0007             active  Et1/2


گام پنجم : در سناریو می خواهیم که سوئیچ DIS1 برای MST1

DIS1 FOR MST1 -> ROOT BRIDGE ( ROOT PRIMARY)
DIS1 FOR MST2 -> BACKUP ROOT BRIDGE ( ROOT SECONDARY)

DIS2 FOR MST1 -> BACKUP ROOT BRIDGE ( ROOT SECONDARY)
DIS2 FOR MST2 -> ROOT BRIDGE ( ROOT PRIMARY)


5

6


DIS1(config)#spanning-tree mst 1 root primary 
DIS1(config)#spanning-tree mst 2 root secondary 


DIS2(config)#spanning-tree mst 2 root primary 
DIS2(config)#spanning-tree mst 1 root secondary


گام ششم : کانفیگ MSTP روی هر سوئیچ


DIS1(config)#SPANning-tree MODE MST
DIS1(config)#SPANning-tree MST CONfiguration 
DIS1(config-mst)#NAME ITPRO
DIS1(config-mst)#REVision 1
DIS1(config-mst)#INStance 1 VLAN 2-4
DIS1(config-mst)#INStance 2 vlan 5-7


DIS2(config)#SPANning-tree MODE MST
DIS2(config)#SPANning-tree MST CONfiguration 
DIS2(config-mst)#NAME ITPRO
DIS2(config-mst)#REVision 1
DIS2(config-mst)#INStance 1 VLAN 2-4
DIS2(config-mst)#INStance 2 vlan 5-7
DIS2(config-mst)#


SW1(config)#SPANning-tree MODE MST
SW1(config)#SPANning-tree MST CONfiguration 
SW1(config-mst)#NAME ITPRO
SW1(config-mst)#REVision 1
SW1(config-mst)#INStance 1 VLAN 2-4
SW1(config-mst)#INStance 2 vlan 5-7


SW2(config)#SPANning-tree MODE MST
SW2(config)#SPANning-tree MST CONfiguration 
SW2(config-mst)#NAME ITPRO
SW2(config-mst)#REVision 1
SW2(config-mst)#INStance 1 VLAN 2-4
SW2(config-mst)#INStance 2 vlan 5-7گام هفتم : خروجی کامند های زیر

DIS1(config-mst)#SHOW PEnding 
Pending MST configuration
Name   [ITPRO]
Revision 1   Instances configured 3

Instance Vlans mapped
-------- ---------------------------------------------------------------------
0     1,8-4094
1     2-4
2     5-7
-------------------------------------------------------------------------------
DIS1(config-mst)#


یادآوری
همان طور که گفته شد با کامند SHOW CUrrent ،کانفیگ های دیفالت پروتکل MSTP که بر همان کار می کند را می توانیم ببینیم. تا زمانی که هنوز در SUBMODE مربوطه هستیم و از آن خارج نشده ایم خروجی این دستور به صورت زیر است :
DIS1(config-mst)#SHOW CUrrent 
Current MST configuration
Name   []
Revision 0   Instances configured 1

Instance Vlans mapped
-------- ---------------------------------------------------------------------
0     1-4094
-------------------------------------------------------------------------------

همانطور که می بینیم تمام VLAN ها عضو IST هستند ، اگر یکبار از این SUBMODE خارج و مجدد به آن وارد شویم
DIS1(config-mst)#EXIT
DIS1(config)#SPanning-tree MST CONfiguration 

DIS1(config-mst)#SHOW CUrrent 
Current MST configuration
Name   [ITPRO]
Revision 1   Instances configured 3

Instance Vlans mapped
-------- ---------------------------------------------------------------------
0     1,8-4094
1     2-4
2     5-7
-------------------------------------------------------------------------------
DIS1(config-mst)#

DIS1#SHOW SPAnning-tree 

MST0
 Spanning tree enabled protocol mstp
 Root ID  Priority  32768
       Address   aabb.cc00.0100
       This bridge is the root
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32768 (priority 32768 sys-id-ext 0)
       Address   aabb.cc00.0100
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0        Desg FWD 2000000  128.1  Shr 
Et0/1        Desg FWD 2000000  128.2  Shr 
Et0/2        Desg FWD 2000000  128.3  Shr 
Et0/3        Desg FWD 2000000  128.4  Shr 
Et1/0        Desg FWD 2000000  128.5  Shr 
Et1/1        Desg FWD 2000000  128.6  Shr 
Et1/2        Desg FWD 2000000  128.7  Shr 
Et1/3        Desg FWD 2000000  128.8  ShrDIS1#SHOW SPAnning-tree MST 1

##### MST1  vlans mapped:  2-4
Bridge    address aabb.cc00.0100 priority   24577 (24576 sysid 1)
Root     this switch for MST1

Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0      Desg FWD 2000000  128.1  Shr 
Et0/1      Desg FWD 2000000  128.2  Shr 
Et0/2      Desg FWD 2000000  128.3  Shr 

DIS1#


SW1#SHOW SPanning-tree MST 2

##### MST2  vlans mapped:  5-7
Bridge    address aabb.cc00.0200 priority   32770 (32768 sysid 2)
Root     address aabb.cc00.0300 priority   24578 (24576 sysid 2)
       port  Et0/1      cost     2000000  rem hops 19

Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0      Altn BLK 2000000  128.1  Shr 
Et0/1      Root FWD 2000000  128.2  Shr 

SW1#کامند زیر
SW1#SHOW SPANning-tree MST CONfiguration 
معادل کامند SHOW PENDING در SUBMODE پروتکل MSTP است.

SW1#SHOW SPANning-tree MST CONfiguration 
Name   [ITPRO]
Revision 1   Instances configured 3

Instance Vlans mapped
-------- ---------------------------------------------------------------------
0     1,8-4094
1     2-4
2     5-7
-------------------------------------------------------------------------------
SW1#

نویسنده : صادق شعبانی
تنها وب سایت صاحب امتیاز این مقاله آموزشی : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران tosinso.com
موفق و itpro باشید!


1

2

5

3


ردیف عنوان
1 نکات آموزشی + مقالات
2 سناریو 1 از cisco ccna : آشنایی با سیسکو و اتصال به تجهیزات سیسکو
3 سناریو 2 از cisco ccna : آشنایی با کانفیگ های عمومی سوئیچ و روتر
4 سناریو 2 از cisco ccna : آشنایی با کانفیگ های عمومی سوئیچ و روتر قسمت دوم
5 سناریو 3 : subneting & vlsm قسمت اول : طرح سوال
6 سناریو 3 : subneting & vlsm قسمت دوم : حل سوال قسمت اول
7 سناریو 3 : subneting & vlsm قسمت دوم : حل سوال قسمت دوم
8 پروتکل STP - قسمت اول
9 پروتکل STP قسمت دوم
10 پروتکل STP قسمت سوم
11 پروتکل STP قسمت چهارم
12 بررسی پروتکل های خانواده STP : پروتکل PVST+ قسمت اول
13 بررسی پروتکل های خانواده STP : پروتکل PVST+ قسمت دوم
14 پروتکل STP - تایمرها
15 پروتکل STP - فیچرهای تسریع همگرایی
16 پروتکل ( STP) درخت پوشا - STP SECURITY
17 بررسی پروتکل های خانواده STP : پروتکل RSTP ( یا STP سریع )
18 بررسی پروتکل های خانواده STP : پروتکل MSTP قسمت اول
19 بررسی پروتکل های خانواده STP : پروتکل MSTP قسمت دوم ( حل سناریو MSTP )
20 پروتکل STP - خلاصه کامند STP FAMILY
21 اشنایی با پروتکل های FHRP
22 بررسی پروتکل HSRP از خانواده FHRP
23 بررسی پروتکل VRRP از خانواده FHRP
24 بررسی پروتکل GLBP از خانواده FHRP
25 بررسی پروتکل های ETHERCANEL و مباحث تکمیلی
26 LOCAL SPAN - RSPAN - ERSPAN
دوره مجموعه کل دوره
مطالب مرتبط

در حال دریافت اطلاعات

نظرات
هیچ نظری ارسال نشده است

  برای ارسال نظر ابتدا به سایت وارد شوید